DODACI HRANI ZA ŽIVOTINJE

Proizvodnja dodataka hrani za životinje provodi se po načelima HACCP sustava od 2009 godine. Postupak proizvodnje dodataka hrani za životinje provodi se miješanjem Benala, MAP-a ili uree i sumpora ovisno o tipu proizvoda.
Broj odobrenja objekta u Upisniku odobrenih objekata u poslovanju s hranom za životinje:
 HR α 191 03 007

Proizvodi:

BENURAL S
Dopunska krmna smjesa koja sadrži ureu te je namijenjena isključivo za hranidbu životinja - preživača.
Dobiva se miješanjem benala, uree i sumpora.
Benural S povoljno djeluje na kiselost buragova sadržaja, prevenira kisele indigestije i neke pojave nadmova (timpanije), povoljno utječe na metabolizam kalcija i fosfora i iskorištavanje hrane, te povećava količinu i masnoću mlijeka. Može se davati isključivo preživačima s funkcionalnim buragom i to prethodno dobro izmiješan s drugom hranom, posebno s dovoljno žitarica. Daje se u suhom obroku jer otapanjem u vodi dolazi do brze hidrolize uree. 
Ne smije se dodati u količini većoj od 2 % u potpunu krmnu smjesu.

UBEA 70
Primjenjuje se za siliranje i konzerviranje vlažnih i obradu grubih (voluminoznih) krmiva. Također se može koristiti za izradu potpunih i dopunskih krmnih smjesa za preživače.
Ubeom 70 se konzerviraju vlažna krmiva (preko 30 % vlage), npr. vlažno zrnje kukuruza, trava malo prosušena, sjeckana kukuruzovina, grožđani kom, pivski trop, ulomci i otpad šećerne repe, repini rezanci i dr. Vlažno zrnje kukuruza se izmiješa sa 7% Ubee 70, najbolje u mikser prikolici, a ostalim krmivima dodaje se Ubea 70 posipanjem po tanjim slojevima. Konzerviranom krmivu sa Ubeom 70 povećava se sadržaj sirovih bjelančevina, bolja je iskoristivost celuloze i probavljivost, a amonijak nastao hidrolizom uree djeluje protiv bakterija, pljesni i kvasnica, konzervira i čuva krmiva od kvarenja 1 godinu. 

UREA ZA HRANIDBU ŽIVOTINJA – PREŽIVAČA, 46 % N
Urea se može davati isključivo preživačima s funkcionalnim buragom i to samo prethodno dobro izmiješana s drugom hranom, posebno s dovoljno žitarica. Daje se u suhom obroku jer otapanjem u vodi dolazi do brze hidrolize uree. Ureu treba davati u prvom redu odraslim preživačima i tovnoj junadi s razvijenom mikropopulacijom buraga koji dobivaju veću količinu škrobnate hrane. Obično se daje 20-30 g uree na 100 kg tjelesne težine preživača. 
Urea se preporučuje i kod siliranja kukuruzne biljke i kukuruznog zrna. Dodaje se 0,5 % posipanjem po tanjim slojevima silažne mase. Dobro siliranje postiže se uz anaerobne uvjete gaženjem u trajno postavljenim betonskim silosima. Dodatkom uree povećava se sadržaj sirovih bjelančevina u silaži, povećava se sadržaj mliječne kiseline, bolja je iskoristivost celuloze i probavljivost, a nastali amonijak djeluje protiv bakterija, plijesni i kvasaca te konzervira i čuva krmiva od kvarenja 1 godinu.

FOSFONAL I FOSFONAL FORTE
Sadrže fosfor lako topljiv u vodi i limunskoj kiselini (96 -97 %) što omogućuje dobru iskoristivost u probavnom traktu životinja. Kalcij se nalazi u malom postotku, što je pogodno za optimalne sastave i proizvodnju krmnih smjesa i mineralnih dodataka koji iziskuju visoku razinu fosfora.
Dozira se u potpune krmne smjese kao izvor fosfora za sve vrste životinja u količini od 1,0 – 2,0 %, a u dopunske krmne smjese 4,0 -5,5 %, odnosno prema potrebi pojedinih kategorija životinja.

BENAL
BENAL je specifičan po velikoj površinskoj aktivnost i adsorpcijskoj sposobnosti te primjena BENALA ima više pozitivnih učinaka na zdravlje životinja:
  • smanjuje kiselost buragova sadržaja i prevenira kisele indigestije i neke pojave nadmova 
  • povoljno djeluje na metabolizam kalcija i fosfora
  • veže na sebe otrovne plinove i teške metale te ih s fecesom izbacuje iz organizma životinje.

BENAL se dodaje u krmnu smjesu kao vezivo u udjelu 1-2 %. Ako krmna smjesa pored BENALA za peletiranje sadrži još neku sirovinu koja u svom sastavu ima bentonit mora se voditi briga da ukupni sadržaj bentonita u potpunoj krmnoj smjesi ne prelazi 2 %. Maksimalni dozvoljeni sadržaj bentonita je 20000 mg/kg za potpune krmne smjese sadržaja vlage 12 %.